ครั้งที่ - วันที่
ขั้นตอน 1/4

เลือกประเภทของบุคคลที่ใช้ในการประมูล

บุคคล นิติบุคคล

* การเลือกประเภทขอบุคคลหรือนิติบุคคล จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

ขั้นตอน 2/4

*หมายเลขนี้ใช้สำหรับติดต่อตลอดการประมูล

จองสิทธิ์ Tablet เพื่อใช้ในการวันประมูล

ประสงค์จะจองสิทธิ์ / ไม่ประสงค์จะจองสิทธิ์
ท่านทราบข่าวจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Facebook Youtube SMS
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
website ทั่วไป website กสทช.
Official LINE กสทช.
อื่นๆ

ยอมรับเงื่อนไขตาม หนังสือยินยอมและรับรองตนเอง (ลส.๒)
*โปรดมาลงนามในหนังสือฉบับนี้
ณ จุดลงทะเบียน ในวันประมูล


ขั้นตอน 3/4