ครั้งที่ 3 / 2560 - วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ระบบลงทะเบียนล่วงหน้าปิดแล้ว
ท่านสามารถมาลงทะเบียน หน้างานประมูลฯได้ที่ สำนักงาน กสทช.
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8:00 น.