ครั้งที่ -
ขั้นตอน 1/4

เลือกประเภทของบุคคลที่ใช้ในการประมูล

บุคคล นิติบุคคล

* การเลือกประเภทขอบุคคลหรือนิติบุคคล จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

ขั้นตอน 2/4

*หมายเลขนี้ใช้สำหรับติดต่อตลอดการประมูล

จองสิทธิ์ Tablet เพื่อใช้ในการวันประมูล

ประสงค์จะจองสิทธิ์ / ไม่ประสงค์จะจองสิทธิ์
ยอมรับเงื่อนไขตาม หนังสือยินยอมและรับรองตนเอง (ลส.๒)
*โปรดมาลงนามในหนังสือฉบับนี้
ณ จุดลงทะเบียน ในวันประมูล


ขั้นตอน 3/4